Екип

РЪКОВОДСТВО

ЕВГЕНИЯ   СТОЯНОВА – ДИРЕКТОР

Директорът на Регионален център – Русе, планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, както и за цялостната административно- управленска и финансова дейност на регионалния център.

ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ:

КООРДИНАТОР  СЕКТОР „МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОЦЕНКА И НАСОЧВАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“

МАЯ ОГНЯНОВА СТОЯНОВА

КООРДИНАТОР СЕКТОР „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП“

КРЕМЕНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

Ресурсни учители:

 • Юлияна Атанасова Попова- Главен учител, ресурсен – II ПКС
 • Елеонора Белчева Маринова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Анелия Костадинова Пенкова – Старши учител, ресурсен – III ПКС
 • Даниела Димитрова Евстатиева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Стефка Анчева Минчева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Мирослав Новаков Савов- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Росица Кръстева Стоянова- Старши учител, ресурсен – III ПКС
 • Лилия Стоянова Савова- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Милена Иванова Иванова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Мирослав Методиев Чергански- Старши учител, ресурсен – II ПКС
 • Кремена Петкова Илиева- Старши учител, ресурсен – III ПКС
 • Тюркян Исмаил Ибрямова- учител, ресурсен
 • Пепа Атанасова Царева – Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Цветомир Великов Иванов- Старши учител, ресурсенV ПКС
 • Десислава Симеонова Роева- Старши учител, ресурсен – II ПКС
 • Мирослав Пенчев Маринов- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Мая Огнянова Стоянова- Старши учител, ресурсенV ПКС
 • Борислава Ангелова Чобанова- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Михаил Цветанов Маринов- Старши учител, ресурсен – II ПКС
 • Ина Димитрова Василева – учител, ресурсенIII ПКС
 • Галина Александровна Мушинска – учител, ресурсен – V ПКС
 • Айгюл Рахимова Салимова – учител, ресурсен
 • Донка Димитрова Михова – учител, ресурсен
 • Павлина Колева Митева – учител, ресурсен

Ресурсните учители определят конкретните образователни цели за децата или учениците със специални образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя по даден учебен предмет и участия в структурирането и провеждането на педагогическа ситуация или на учебен час с оглед постигането на образователните цели;

Осъществяват индивидуалната и груповата работа с децата или учениците със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа;

Активно участват в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности  на децата или учениците, която се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

Запознават родителите с принципите на приобщаващото обучение на децата със специални образователни потребности с правата и задълженията им;

Участват в изготвяне на плана за подкрепа: определяне на обучителните цели, изготвяне на индивидуален учебен план и на индивидуалните учебни програми  и др.

Психолози

 • Венета Иванчева Венкова
 • Мануела Наскова Христова

Психолозите извършват ранно оценяване на развитието на детето съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;

Извършват превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за развитие на децата съгласно държавния образователен стандарт на приобщаващото образование;

Предлагат подходящи форми на терапевтична работа и психо- социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти

Участват при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават допълнителна подкрепа;

Участват в екип с учителите, другите специалисти и родителите за целите на разпознаването на децата и учениците, които имат нужда  от допълнителна подкрепа , като организират и координират дейността на екипа и др.

Логопеди

 • Антоанета Тодорова Друмева- II ПКС
 • Детелина Надкова Троанска- V ПКС
 • Татяна Неделчева Неделчева- IV ПКС

Логопедите извършват превенция на обучителните трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др., след запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие;

Оценяват  речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне естеството на комуникативните нарушения;

Провеждат  логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване;

Планират, ръководят или участват в програми за консултиране, наблюдение или възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативните нарушения и др.

Рехабилитатор на слуха и говора

 • Весела Веселинова Стойчева- III ПКС

Извършва функции, свързани с осъществяване на корекционна и компенсаторна работа с всяко дете или ученик с увреден слух, съобразно възрастовите и психологическите особености и степента на слуховата загуба. Осъществява комплекс от дейности за стимулиране на остатъчния слух и на езиковото и речевото развитие на децата и учениците с увреден слух

Учител на деца и ученици с нарушено зрение

 • Анета Филкова Петкова- II ПКС

Осъществява комплекс от дейности за развитие и по- добро използване на слабото зрение на децата и учениците с нарушено зрение, обучавани в детски градини и училища. Познава и прилага иновационните информационни методи и подходи в обучението на децата с нарушено зрение, директни и индиректни методи и индиректни методи и подходи за зрителна терапия  и постига възможно най- високото ниво на компетенция

Счетоводител:

 • Александра Ванкова Василева

ЗАС:

 • Цветелина Пенчева Илиева

Шофьор:

 • Калоян Недялков Иванов

Финансов контрольор, Лице за лични данни

 • Ива Пламенова Илиева
Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ