Екип

РЪКОВОДСТВО

ЕВГЕНИЯ   СТОЯНОВА – ДИРЕКТОР

Директорът на Регионален център – Русе, планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, както и за цялостната административно- управленска и финансова дейност на регионалния център.

ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ:

КООРДИНАТОР  СЕКТОР „МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОЦЕНКА И НАСОЧВАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ“

ТАТЯНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

КООРДИНАТОР СЕКТОР „РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП“

ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА РОЕВА

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ /РЕПЛР/  на децата и учениците със специални образователни потребности. 

В състава на екипите се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието.

Регионалният екип се създава със заповед на директора на регионалния център до 15.09. и работи целогодишно;

Ръководител на Екипа

Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Русе

Членове на Екипа

Татяна Неделчева Неделчева – логопед

Борислава Ангелова Чобанова – ресурсен учител

Мануела Наскова Христова – психолог

Детелина Надкова Троанска – логопед

Петя Ангелова Ялъмова – ресурсен учител

Антоанета Тодорова Друмева – логопед

Венета Иванчева Венкова – психолог

Весела Веселинова Стойчева – рехабилитатор на слуха и говора

Анета Филкова Петкова – учител на деца с нарушено зрение

Основните функции на РЕПЛР са:

 • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ; 
 • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
 • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
 • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
 • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
 • Предоставя методическа подкрепа;
 • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
 • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
 • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.

Ресурсни учители:

 • Юлияна Атанасова Попова- Главен учител, ресурсен – II ПКС
 • Елеонора Белчева Маринова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Анелия Костадинова Пенкова – Старши учител, ресурсен – III ПКС
 • Даниела Димитрова Евстатиева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Стефка Анчева Минчева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Мирослав Новаков Савов- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Лилия Стоянова Савова- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Милена Иванова Иванова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Мирослав Методиев Чергански- Старши учител, ресурсен – II ПКС
 • Кремена Петкова Илиева- Старши учител, ресурсен – III ПКС
 • Тюркян Исмаил Ибрямова- учител, ресурсен
 • Цветомир Великов Иванов- Старши учител, ресурсенV ПКС
 • Десислава Симеонова Роева- Старши учител, ресурсен – II ПКС
 • Мирослав Пенчев Маринов- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Мая Огнянова Стоянова- Старши учител, ресурсенV ПКС
 • Борислава Ангелова Чобанова- Старши учител, ресурсен – V ПКС
 • Михаил Цветанов Маринов- Старши учител, ресурсен – II ПКС
 • Ина Димитрова Василева – учител, ресурсенIII ПКС
 • Галина Александровна Мушинска – учител, ресурсен – V ПКС
 • Айгюл Рахимова Салимова – учител, ресурсен
 • Донка Димитрова Михова – учител, ресурсен
 • Павлина Колева Митева – Старши учител, ресурсен
 • Илона Александрова Александрова – учител, ресурсен
 • Людмила Любомирова Спасова – учител, ресурсен
 • Валентина Георгиева Кирилова – Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Петя Ангелова Ялъмова – Старши учител, ресурсен – IV ПКС
 • Александър Николов Димитров – учител, ресурсен – V ПКС
 • Димитрина Николаева Ахмакова – учител, ресурсен
 • Петранка Трофилова Раднева – учител, ресурсен
 • Ивелина Петкова Иванова – учител, ресурсен
 • Зорница Георгиева Пенкова – учител, ресурсен
 • Еда Себахтинова Ахмедова – учител, ресурсен

Ресурсните учители определят конкретните образователни цели за децата или учениците със специални образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя по даден учебен предмет и участия в структурирането и провеждането на педагогическа ситуация или на учебен час с оглед постигането на образователните цели;

Осъществяват индивидуалната и груповата работа с децата или учениците със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа;

Активно участват в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности  на децата или учениците, която се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

Запознават родителите с принципите на приобщаващото обучение на децата със специални образователни потребности с правата и задълженията им;

Участват в изготвяне на плана за подкрепа: определяне на обучителните цели, изготвяне на индивидуален учебен план и на индивидуалните учебни програми  и др.

Психолози

 • Венета Иванчева Венкова – III ПКС
 • Мануела Наскова Христова
 • Ивелина Любомирова Димитрова

Психолозите извършват ранно оценяване на развитието на детето съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;

Извършват превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за развитие на децата съгласно държавния образователен стандарт на приобщаващото образование;

Предлагат подходящи форми на терапевтична работа и психо- социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти

Участват при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават допълнителна подкрепа;

Участват в екип с учителите, другите специалисти и родителите за целите на разпознаването на децата и учениците, които имат нужда  от допълнителна подкрепа , като организират и координират дейността на екипа и др.

Логопеди

 • Антоанета Тодорова Друмева- II ПКС
 • Детелина Надкова Троанска- V ПКС
 • Татяна Неделчева Неделчева- IV ПКС

Логопедите извършват превенция на обучителните трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др., след запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие;

Оценяват  речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне естеството на комуникативните нарушения;

Провеждат  логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване;

Планират, ръководят или участват в програми за консултиране, наблюдение или възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативните нарушения и др.

Рехабилитатор на слуха и говора

 • Весела Веселинова Стойчева- III ПКС

Извършва функции, свързани с осъществяване на корекционна и компенсаторна работа с всяко дете или ученик с увреден слух, съобразно възрастовите и психологическите особености и степента на слуховата загуба. Осъществява комплекс от дейности за стимулиране на остатъчния слух и на езиковото и речевото развитие на децата и учениците с увреден слух

Учител на деца и ученици с нарушено зрение

 • Анета Филкова Петкова- II ПКС

Осъществява комплекс от дейности за развитие и по- добро използване на слабото зрение на децата и учениците с нарушено зрение, обучавани в детски градини и училища. Познава и прилага иновационните информационни методи и подходи в обучението на децата с нарушено зрение, директни и индиректни методи и индиректни методи и подходи за зрителна терапия  и постига възможно най- високото ниво на компетенция

ЕРГОТЕРАПЕВТ

 • Габриела Ангелова Георгиева

Подпомага  цялостното развитие на децата със специаллни образователни потребности. Фокусира се върху подобряването качеството на живота, спомага за усвояване на  умения, затвърдява навици за самообслужване, тренира сензорните стимули, способства адаптирането на средата към нуждите на децата.

Счетоводител:

 • Александра Ванкова Василева

ЗАС:

 • Цветелина Пенчева Илиева

Шофьор:

 • Калоян Недялков Иванов

Финансов контрольор, Лице за лични данни

 • Ива Пламенова Илиева
© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ