Обучение на ученици със СОП след завършен VII и X клас

Възможностите за продължаване на обучението на ученици със СОП, след завършен седми клас с удостоверение са регламентирани : 

в Закона за предучилищното и училищното образование.

По чл. 142, ал. 3, т. 1  „Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии – в VІІІ клас

По чл. 145, ал. 6  „Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.“

По чл. 190, ал. 3, т. 7: Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие „информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас“.

в Наредбата за приобщаващото образование:

Чл. 140. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

(2) За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика от 3 до 21 май следните документи:

  • заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

(3) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изисква служебно от директора на училището, в което се е обучавал ученикът, документ за одобрение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и плана за подкрепа на ученика.

Чл. 141. При възникнала необходимост и/или писмено изразено желание от страна на родителя насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен X клас, за продължаване на обучението им в профили или в специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние, се извършва по реда на чл.140, ал.2, т.1-5 и ал.3.

Чл. 142. (1) Становището по чл.140, ал.1 съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта.

(3) Становището по чл.140, ал.1 съдържа конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда при необходимост и за подходящата форма на обучение на ученика.

(4) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образованиеизпраща в регионалното управление на образованието становището по чл.140, ал.1 на комисията по чл.95, ал.3 от Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование за носочване на ученици по документи за профили и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.