За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.


В областта на координирането се извършват следните дейности:

 • осигурява координиращи дейности във връзка с оценка на допълнителната подкрепа;
 • осъществява координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;
 • осигурява специалисти в детски градини и училища, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие;
 • осъществява връзка между родители и Центрове за специална образователна подкрепа и специални училища;
 • развива разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • участва в разработването в областна и общинска стратегия за приобщаващо образование;
 • организира и провежда регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.


В областта на консултирането се извършват следните дейности:

 • запознава родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;
 • консултира родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности;
 • консултира родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специализирана литература;
 • консултира родителите и педагогическите специалисти за използването на различните видове терапии – фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • съдейства за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;
 • консултира учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално обучение и за професионална реализация;
 • консултира родителите и педагогическите специалисти в областта за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности.


В областта на диагностичната и образователната функция се извършват следните дейности:

 • оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП, чрез регионалния екип
 •  ресурсно подпомагане на деца/ученици  със СОП в област Русе
 • изразява становище за формата на обучение на ученици със СОП
 • изразява становище за насочване на деца/ученици със СОП за обучение в изнесени групи/паралелки в ЦСОП


В областта на методическата функция се осъществяват следните дейности:

 • провежда краткосрочни модулни обучения на назначени помощник- учители;
 • оказва методическа подкрепа на членовете на екипите за личностно развитие в детските градини и училищата, специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа на личностно развитие.
© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.