Инструментариум за оценка и методически указания

Учебно помагало/ръководство за адаптиране на съдържанието по образователни направления за обучението на деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания в предучилищното образование.pdf

Инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие:

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на децата и насоки за прилагането на картата.pdf

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск, и насоки за прилагането на инструмента .pdf

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби и насоки за прилагане на инструмента .pdf

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.