КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

РЦПППО – Русе организира обучения предназначени за педагогически специалисти в сферата на приобщаващото образование свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит . Провежданите обучения  са съобразени  с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Заявки за обучения по посочените теми се приемат на имейл адрес: info-1836011@edu.mon.bg   

ЗАЯВКА за изтегляне

ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023г.

Тема I : „Дейности и игри за стимулиране на развитието на деца със специални образователни потребности“

Подходяща за: учители в детски градини,  ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, психолози, логопеди, възпитатели.

Брой квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на  добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучението ще се проведе на:  04.12.2023г. от 09.00 ч. в РЦПППО – Русе

Обучители:

Мая Стоянова – ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Венета Венкова – психолог към РЦПППО – Русе

Тема II: Методическа подкрепа на педагогическите специалисти предоставящи допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Брой квалификационни кредити: 16 часа ( 1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на  добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучението ще се проведе на:  11.12.2023г. от 09.00 ч. в РЦПППО – Русе

Обучители:

Петя Ялъмова –  ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Павлина Митева –ресурсен учител към РЦПППО – Русе

 

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024год. на РЦПППО – Русе

Програма за квалификация на ресурсните учители и другите педагогически специалисти от област Русе учебната 2023/2024г.

Програма за квалификация на педагогическите специалисти, провеждана от РЦПППО – Русе за 2023/2024 учебна год.

Програма за обучение на помощник на учителите от област Русе за учебната 2023/2024г.

Във връзка с изпълнението на чл.78 от Наредбата за приобщаващото образование и разработен инструмент за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания и прилагането на международната класификация за функциониране на човека, уврежданията на здравето на деца и юноши ICF-CF или т.нар. „Карта за функционална оценка“, РЦПППО – Русе организира 2 /два информационни семинара през месец октомври на 03.10.2023 год. и 16.10.2023г. за разяснения и насоки, относно попълване на картите.

Участието в семинарите ще се осъществява след задължително подадена заявка от директора на образователната институция на имейл: info-1836011@edu.mon.bg

изтегли: заявка за участие

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г. НА РЦПППО – РУСЕ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА РЦПППО – РУСЕ

В изпълнение на програмата за квалификация съгласно чл.25 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе организира различни квалификационни форми – информационни семинари и обучения

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ 2022г.

Във връзка с осъществяване на дейностите по методическа подкрепа и в изпълнение на чл. 10 от Правилника за дейността и устройството на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя за служители на образователните институции на територията на област Русе, което ще се проведе от 10.10.2022 г. до 14.10.2022г. в сградата на РЦПППО – Русе, гр. Русе, пл. Левски 1А.  

Програмата на обучението е разработена за 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

Ден 1 – тема „Основни принципи на приобщаващото образование.“

Ден 2 – тема „Помощник на учителя като образователна концепция. Ефективност на помощник на учителя.“

Ден 3 и 4 – тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 5 – тема „Основни инструменти на помощник на учителя. Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя“.

 Участието в обучението се осъществява след задължително попълнено заявление за участие  от директора на образователната институция, което се изпраща  на e-mail: rcrusse@gmail.com в срок до 30.09.2022 г.

Заявление за участие в обучение за помощник на учителя

 Допълнителна информация може да получите на телефони: 082/860 116  

Обучения 2021г.

   РЦПППО – Русе организира обучения предназначени за педагогически специалисти в сферата на приобщаващото образование свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит . Провежданите обучения  са съобразени  с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

       Заявки за обучения по посочените теми се приемат на имейл адрес: rcrusse@gmail.com

ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021г.

Тема I : „Технология на интерактивното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователната среда“

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Тематична рамка на обучението: В квалификационната програма е заложена теоретична подготовка и практическо приложение. Технология на интерактивното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности. Философията и развитието на приобщаващото образование и рамките на прилагането му в практиката.

Брой квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: електронна  чрез платформата на Microsoft Teams

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на  добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучението ще се проведе на:  01.12.2021 г. от 09.00 ч.

Обучители:

Милена Иванова – старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Кремена Илиева – старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Тема II: „Адаптиране на учебен материал при работа с деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Тематична рамка на обучението: Програмата на обучението предоставя информация за възможностите за адаптиране на учебен материал при работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

Брой квалификационни кредити: 16 часа ( 1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: електронна платформа на Microsoft Teams

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на  добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучението ще се проведе на:  07.12.2021 г. от 09.00 ч.

Обучители:

Десислава Роева –  старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Мая Стоянова – старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

          Заявки се приемат до 30 ноември 2021 година на email: rcrusse@gmail.com и на телефон: 082 860 116

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.