КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В изпълнение на програмата за квалификация съгласно чл.25 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе организира различни квалификационни форми – информационни семинари и обучения

Обучения 2021г.

   РЦПППО – Русе организира обучения предназначени за педагогически специалисти в сферата на приобщаващото образование свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит . Провежданите обучения  са съобразени  с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

       Заявки за обучения по посочените теми се приемат на имейл адрес: rcrusse@gmail.com

ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021г.

Тема I : „Технология на интерактивното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователната среда“

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Тематична рамка на обучението: В квалификационната програма е заложена теоретична подготовка и практическо приложение. Технология на интерактивното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности. Философията и развитието на приобщаващото образование и рамките на прилагането му в практиката.

Брой квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: електронна  чрез платформата на Microsoft Teams

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на  добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучението ще се проведе на:  01.12.2021 г. от 09.00 ч.

Обучители:

Милена Иванова – старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Кремена Илиева – старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Тема II: „Адаптиране на учебен материал при работа с деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Тематична рамка на обучението: Програмата на обучението предоставя информация за възможностите за адаптиране на учебен материал при работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

Брой квалификационни кредити: 16 часа ( 1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: електронна платформа на Microsoft Teams

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на  добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучението ще се проведе на:  07.12.2021 г. от 09.00 ч.

Обучители:

Десислава Роева –  старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

Мая Стоянова – старши ресурсен учител към РЦПППО – Русе

          Заявки се приемат до 30 ноември 2021 година на email: rcrusse@gmail.com и на телефон: 082 860 116

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ