КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В изпълнение на програмата за квалификация съгласно чл.25 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе организира различни квалификационни форми – информационни семинари и обучения

Обучение „Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност при деца със СОП“ – 05.12.2019г.

Обучение „Подкрепа в детската градина и училище на деца с увреден слух и увредено зрение“ – 27.02.2020г.

Обучение „Управление и координация на педагогическите екипи“ – 23.04.2020г.

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование