Проект „Глас за всяко дете“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе започна работа по проект „Глас за всяко дете“ финансиран от УНИЦЕФ.

Целта на проекта е да подкрепи децата с увреждания и проблеми във вербалната комуникация пълноценно да се включат в образователния живот.

Обучените спициалисти от РЦПППО – Русе да окажат директна и методическа подкрепа на деца, родители и учители, като включат помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация и поетапното въвеждане и използване в детските градини и училищата в област Русе, за да могат всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си.

СОФТУЕР ЗА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИМВОЛИ

www.training.globalsymbols.com

 Платформата с методи за работа със символи, комуникационни карти и помощни технологии за подпомагане на малки деца с комплексни комуникационни нужди, които включват речеви и езикови затруднения

Какво е   ARASAAC? – софтуер за създаване на материали със символи за комуникация и обучение. ARASAAC предлага графични и материални ресурси, които са адаптирани  за да улесни комуникацията и познавателната достъпност за всички хора, които поради различни фактори (аутизъм, интелектуални затруднения, липса на език, възрастни хора и др.), представляват сериозни затруднения в тези области, които възпрепятстват включването им във всяка област от ежедневието.

https://arasaac.org/about-us

Приложение Cboard

https://www.cboard.io/

Това е  уеб приложение за деца и възрастни с говорни и езикови увреждания, подпомагащо комуникацията със символи и преобразуване на текст в говор.

Линк към въвеждащият въпросник за участниците в обучението на РЦПППО – Русе по проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ България, 2022г.

  https://docs.google.com/forms/d/1GyZCIeZVOBWh0i8mTDUMNQa3YnSigyn1xYOHcWCeDX4/edit

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.