СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали
по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
в РЦПППО – РУСЕ

В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), в сила от 04.05.2023 г., в РЦПППО – Русе е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения .

Във връзка с приложението на ЗЗЛПСПОИН в РЦПППО – Русе, сигнали могат да бъдат подавани писмено или устно до г-жа Ива Илиева – отговорно длъжностно лице.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в РЦПППО – Русе се осъществява съгласно утвърдени от директора на РЦПППО – Русе правила.

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща.

Подаването на сигнал може да бъде извършено по един от следните начини:
1. Писмено:
– лично до отговорното лице;
– на електронна поща: info-1836011@edu.mon.bg
– на адрес гр. Русе, пл. „Левски 1 А, РЦПППО- РУСЕ, за г-жа Ива Илиева.
*Писмените сигнали следва да бъдат подписани от лицата, които ги подават. При подаване по електронна поща е необходимо сигналите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
2. Устно:
– на телефон 082/860 116;
– чрез лична среща, в работно време, с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

В случай на устно подаване на сигнал, необходимите данни ще бъдат вписани във формуляра по образец от отговорното лице, като ще Ви бъде предоставена възможност да се запознаете със съдържанието и да подпишете същия.

! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

! Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Образец на формуляр може да бъде изтеглен от тук

Вътрешни правила на РЦПППО – Русе за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарущения

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ