ФУНКЦИОНАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ

Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY)
https://www.rc-ruse.com/wp-content/uploads/2023/07/Nasoki_za_prilagane_na_Karta_web.pdf
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Карти за функционална оценка на специалните образователни потребности на основата на ICF-CY по Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.:

Приложение 1 – Карта за функционална оценка за необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици word

Приложение 2 – Пълна карта за функционална оценка на деца и ученици в системата на предучилищното и училищно образование word

План за подкрепа word

Карта за оценка на напредъка word

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.