КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

        Тема 1 Функционална оценка на индивидуалните потребности на основата на ICF – SY.

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Тематична рамка на обучението : Квалификационната програма е насочена към философията и развитието на приобщаващото образование, неговата същност и параметрите на практическото му приложение. Формиране на работещ приобщаващ екип, умения, които трябва да притежават членовете му и към какви принципи да се придържат. Придобиване на професионална осведоменост и на умения за създаване на функционално адаптирана физическа и социална училищна среда,съобразно Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето /ICF/ на Световната здравна организация /СЗО/ и при отчитане на Международната класификация на болестите- МКБ 10 на СЗО.

Брой часове и квалификационни кредити: 16 часа (1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена, дистанционна

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област  Русе , електронна платформа.

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучители: Антоанета Друмева – логопед

                       Венета Венкова – психолог

 Тема 2 : Планиране и координация на дейността на  Екипите за подкрепа на личностно развитие

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Тематична рамка на обучението: В квалификационната програма е заложена теоретична подготовка и практическо приложение. Насочена е към философията и развитието на приобщаващото образование и рамките на прилагането му в практиката. Формиране на работещ екип за подкрепа на личностно развитие. Професионални умения и отговорности на членовете му. Водене на документация. Придобиване на знания и умения за създаване на функционално адаптирана физическа и социална среда.

Брой квалификационни кредити: 16 часа ( 1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: : присъствена, частично присъствена, дистанционна .

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – област Русе, електронна среда.

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с процеса на приобщаващото образование.

Обучители: Антоанета Друмева – логопед

                       Венета Венкова – психолог

Тема 3 : Подкрепящата функция на психолога и логопеда в допълнителната подкрепа за личностно развитие.

Подходяща за: психолози, логопеди, педагогически съветници , учители в детски градини и училища, ресурсни учители.

Тематична рамка на обучението : Квалификационната програма е насочена към запознаване със същността на стандартите за ранно детско развитие и учене. Презентиране на скринингови програми на психолога и логопеда за диагностициране на деца и ученици. Откриване на ранни маркери за необходимост от диагностика и оценка на индивидуалните потребности за личностно развитие. Функции и дейности на психолога и логопеда в допълнителната подкрепа за личностно развитие.

Брой квалификационни кредити: 16 часа ( 1 квалификационен кредит)

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена, дистанционна.

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – област Русе, електронна среда.

Програмата завършва с: курсов проект, решаване на казус и представяне на добри практики, свързани с  професионалната дейност на специалистите.

Обучители: Антоанета Друмева – логопед

                       Венета Венкова – психолог

Тема 4: Обучителни трудности и методи на диагностика. /с  акцент върху допълнителната подкрепа за личностно развитие/

Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели.

Тематична рамка на обучението : Програмата на обучението предоставя информация за специфичните характеристики на различните типове затруднения и влиянието, което оказват на ученията за учене и общуване, както и ранни маркери за откриването им. Планиране и провеждане на успешна дейност с дете на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Брой квалификационни кредити: 16 часа ( 1 квалификационен кредит)

Форма на обучение:  присъствена,  частично присъствена,  дистанционна

Място на провеждане: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – област Русе, електронна платформа.

Обучители: Антоанета Друмева – логопед

                       Венета Венкова – психолог

График за обучения през месец март

17.03.2021г. от 09.00 ч. до 11.00ч.

Тема 2:    Планиране и координация на дейността на  Екипите за подкрепа на личностно развитие

 24.03.2021г. от 09.00 ч. до 11.00 ч.

Тема 4:    Обучителни трудности и методи на диагностика. /с  акцент върху допълнителната подкрепа за личностно развитие/

Обучения 2019/2020г.

Обучение „Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност при деца със СОП“ – 05.12.2019г.

Обучение „Подкрепа в детската градина и училище на деца с увреден слух и увредено зрение“ – 27.02.2020г.

Обучение „Управление и координация на педагогическите екипи“ – 23.04.2020г.

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ