ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

0

Поради удължаване на противоепидемичните мерки в страната и във връзка с чл. 199 от Наредбата за приобщаващото образование, до 21.12.2020 г. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ ще извършва оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от разстояние в електронна среда както следва:

ЗАЯВЛЕНИЕ от Директорите – формуляр

1.Изтегля се образец на заявлението за оценка на потребностите на дете/деца или ученик/ученици;

2.Заявлението се попълва с коректни данни за обратна връзка се добавят посочените приложения; (вкл. и на родител)

3.В РЦПППО се изпраща чрез e-mail rcrusse@gmail.com или с куриер на адреса на РЦПППО-Русе (гр. Русе, пл. Левски“ №1 А).

4.След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;

5.След включване в графика координатор Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ уведомява лично родител/настойник за часа и датата на оценката, чрез телефонен разговор или посочен  e-mail и изпраща линк с насрочената дата и час за видео среща.

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

ЗАЯВЛЕНИЕ от Родител – формуляр

1.Заявленията за оценка се попълват коректно от родител/настойник – задължително да се запишат телефон и e-mail за обратна връзка;

2. Изпращат се по куриер на адреса на РЦПППО-Русе (гр. Русе, пл. Левски №1А) или на посочения e-mail на РЦПППО – Русе: rcrusse@gmail.com;

3. След обработване на документите, координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ включва оценката на детето в график на мобилната група;

4. След включване в графика координатор Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ уведомява лично родител/настойник за часа и датата на оценката, чрез телефонен разговор или посочен  e-mail и изпраща линк с насрочената дата и час за видео среща.

Важно* За изършването на оценка от разстояние в електронна среда е необходимо наличието на устройство с микрофон и камера.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.