Автор: РЦ Русе

15 октомври Ден на белия бастун

0 Comment

Днес отбелязваме 15 октомври като Международен ден на белия бастун. Този ден е символ на независимостта на слепите хора. Международният ден на белия бастун се отбелязва от 1969 г. по решение на Международната федерация на слепите с цел привличане на вниманието на международната общност към проблемите на хората с нарушено зрение. По повод този ден с много любов бяха предоставени и лично поднесени на децата с нарушено зрение книги на брайл и книги за деца…

Обучение за помощник на учителя

0 Comment

Във връзка с осъществяване на дейностите по методическа подкрепа и в изпълнение на чл. 10 от Правилника за дейността и устройството на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя за служители на образователните институции на територията на област Русе, което ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.20201г. в сградата на РЦПППО – Русе, гр. Русе, пл. Левски 1А.   Програмата на…

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

0 Comment

РЦПППО – Русе започна прием на заявки за осигуряване на специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с нарушено зрение за осигуряване на допълнителна подкрепа в детските градини и училища за учебната 2021/2022 год. Съгласно чл.74 и чл.119, ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование и организация на учебния процес за новата 2021/2022 година е необходимо да подадете заявление за специалисти на имейла на РЦПППО – Русе:…

РЦПППО – Русе организира обучения 2021г.

0 Comment

РЦПППО – Русе организира обучения предназначени за педагогически специалисти в сферата на приобщаващото образование свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит . Провежданите обучения  са съобразени  с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал….

Уважаеми родители,

0 Comment

По предложение на МОН, педагогическите специалисти на РЦПППО – Русе имат възможност за провеждане по изключение на присъствени терапевтични дейности и други дейности /ресурсно подпомагане/ за подкрепа на децата и учениците, при заявено писмено желание на родителите им към съответното учебно заведение. Индивидуалните терапевтични дейности и други дейности за индивидуална подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

0 Comment

Поради удължаване на противоепидемичните мерки в страната и във връзка с чл. 199 от Наредбата за приобщаващото образование, до 21.12.2020 г. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ ще извършва оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от разстояние в електронна среда както следва: ЗАЯВЛЕНИЕ от Директорите – формуляр 1.Изтегля се образец на заявлението за оценка на потребностите на дете/деца или ученик/ученици; 2.Заявлението се попълва с коректни данни за обратна връзка се…

Обучение в електронна среда от разстояние

0 Comment

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, В изпълнение Заповед №01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците, считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. включително, като учениците преминават в ОЕСР. Учениците ще бъдат обучавани от разстояние в електронна среда – синхронно и асинхронно, според индивидуалните възможности и потребности на всеки ученик.

АНКЕТА – Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка

0 Comment

Уважаеми родители, Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес. Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни. Анкетата е…

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ