Подписано е споразумение за междуинституционално сътрудничество между МОН, МТСП и МЗ относно предоставянето на допълнителна подкрепа

0

Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването при предоставянето на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания подписаха тримата ресорни министри д-р Иванка Шалапатова, проф. Галин Цоков и проф. Христо Хинков. Документът ще осигури координацията и взаимодействието между експертите от регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, регионалните здравни инспекции и дирекциите „Социално подпомагане“ при оценяването на индивидуалните потребности на децата и изпълнението на комплексни образователни, здравни и социални мерки с цел гарантиране на цялостна и качествена подкрепа.

В резултат на споразумението над 24 000 деца и ученици със специални образователни потребности ще могат да получат интегрирана подкрепа, каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той подчерта, че качественото образование поставя на първо място благосъстоянието на децата и учениците, за осигуряването, на което е ключова холистичната подкрепа от образователните, здравните и социалните институции. По думите му споразумението е свързано с инструмент, разработен по проект на МОН „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в рамките на който е създадена Карта на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Тя ще позволи специалистите да открият навреме проблемите пред развитието на децата и да съобразят процеса на обучение и възпитание с тях, както и да осигурят на децата най-подходящата допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразена с потребностите им.

„Грижата за деца със специални образователни потребности и затруднения в развитието е изключително важна. Необходимо е да продължаваме да развиваме не само практиките си и формите на подкрепа към тези деца и техните семейства, но и да подобряваме сътрудничеството между трите най-важни системи за човешкото благосъстояние – системата здравната грижа, образованието и социалната подкрепа и закрила“, каза министър Шалапатова. Тя посочи, че проектът на бюджета за 2024 г. предвижда увеличение на средствата за социални интегрирани услуги с 26,5%.  „Анализът ни показва, че през следващата година трябва да се разкрият услуги в 27 общини услуги за деца със специални потребности“, добави министър Иванка Шалапатова. 

С подписването на споразумението между трите министерства се въвежда междусекторен подход при прилагане на Картата за функционална оценка на ниво 28 области от страна на обучените специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, регионалните здравни инспекции и дирекциите „Социално подпомагане“. На основата на това споразумение регионалните структури на трите министерства ще си взаимодействат при функционалното оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания.

Министър Христо Хинков обърна внимание, че според определението на Световната здравна организация здравето не е само отсъствие на болест, а цялостно социално, физическо и психическо благополучие на индивида, което се постига единствено чрез съвместни усилия на институции, специализирани в различни области. Той изрази увереност, че споразумението между МТСП, МОН и МЗ ще даде своя принос в тази посока чрез разработването на програми за компексни действия на техните структури.

СПОРАЗУМЕНИЕ PDF

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.