Документи

РЦПППО – гр. Русе


На основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППO-Русе има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди,  на деца и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училища, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностното развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

В тази връзка, директорите на детските градини и училища на територията на област Русе  е необходимо да попълнят заявка за осигуряване на такива специалисти по образец и да ни я изпратят на ел.поща: rcrusse@gmail.com

ЗАЯВКА специалисти – Изтегли образец

               Декларации за обработване на предоставените лични данни

Декларация 

Декларация от родител/настойник 

Във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование, изискващи поддържане на информация за ресурсните учители и другите специалисти (логопеди, психолози/педагогически съветници и др.), помощници на учителя и координатори по общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осъществяващи ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, назначени към детската градина/училището е необходимо директорите на детските градини и училищата, да подават актуална информация за специалистите, съдържаща имена, длъжност и телефон/e-mail за връзка с всеки специалист. 

Бланка за подаване на ИНФОРМАЦИЯ за специалистите в ЕПЛР в детската градина/училището

Информацията попълнена в Excel изпращайте на e-mail: rcrusse@gmail.com

                                  ДОКУМЕНТИ ДО РЦПППО-РУСЕ

ОДОБРЕНИЕ на оценката на ЕПЛР (екип за подкрепа на личностно развитие oт детската градина/училището)

След оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, ЕПЛР предлага на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ да одобри или не одобри извършената оценка, чрез заявление (Образец № 1) от директора на училището или детската градина;

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ/И за оценка и формиране на ЕПЛР

В случай, че детската градина или училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценката, директорът на детската градина или училището изпращат заявление (Образец № 2) за осигуряването им от РЦПППО, Държавен логопедичен център /ДЛЦ/, център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ включително и центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛЕН ЕКИП за оценка и одобрение от РЦПППО

В случай, че директорът на детската градина или училището не може да формира екип за оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на разпоредбите на чл. 190 ал. 3 т. 2 от ЗПУО, директорът на детската градина или училището изпраща заявление (Образец № 3) до директора на РЦПППО.

НЕСЪГЛАСИЕ с препоръка и ПОВТОРНА оценка

При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление (Образец № 4) до директора на РЦПППО за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика. В този случай директорът на РПППО организира извършване на повторна оценка.

 НАСОЧВАНЕ към Специални училища и ЦСОП

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето,което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в

– специални училища за ученици със сензорни увреждания Образец 5 

– центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ Образец № 5А.

 ОТЛАГАНЕ от 1 клас

РЕПЛР на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление (Образец № 6) от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него.

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ от РЕПЛР за постъпване в детска градина по чл. 14

За оценка на потребностите от РЕПЛР на децата със специални образователни потребности, във връзка с чл. 14., ал. 6 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на област Русе от родител/представител на детето/ се попълва заявление (Образец 7).

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ от РЕПЛР на дете/ученик със специални потребности

 ЗАЯВЛЕНИЕ  от родител за включване в СПЕЦИАЛНА ГРУПА  в ДГ

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за подкрепа от специалисти от ЕПЛР и БОЛНИЧЕН УЧИТЕЛ на дете/ученик със специални потребности

 НАСОЧВАНЕ след 7 клас (при ученици с качествени оценки)

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление (Образец 8).

Заявление до Председателя на комисията  за насочване за обучение в профили или в специалности от професии в РУО-град Русе след 7 клас (образец 8А)

НАСОЧВАНЕ след 10 клас (при ученици с качествени оценки)

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен  X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление (Образец 9)

Документите, които се подават в срок от 3 до 21 май са: 

  • Заявление за насочване за обучение в профил или в специалности от професии;
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общо практикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Насочването на учениците със специални образователни потребности се извършва съобразно становище на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности /РЕПЛРДУСОП/ към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ – Русе.

Заявление за предоставяне на методическа подкрепа на педагогически специалисти работещи с деца и ученици със СОП

Заявление за осигуряване на специалист по споразумение за трансфер

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ